Loe, mida arvavad raamatukoguhoidjad hiljuti loetud raamatutest

Lugemispäevik

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Kinnitatud: Rakvere linnavolikogu 21.septembri 2011.a. määrusega nr.16

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

 

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus vastavalt eeskirja § 4 lõikes 9 sätestatud juhul ära võetud.

(3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. Põhiteenused on tasuta.

(4) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus (vt hinnakirja).  Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

(5) Raamatukogu vara valvamiseks rakendatakse videovalvet ja teavikute elektroonilist kaitsesüsteemi.

(6) Raamatukogu ja lugeja vahelistes suhetes lähtutakse lisaks raamatukogu kasutamise eeskirjale Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning neist tulenevatest õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

§ 2. Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Lapsed kuni 14. eluaastani (k.a) registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 15- aastaseks saamiseni.

(3) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) nimi;

2) elukoht (postiaadress);

3) telefon;

4) elektronposti aadress;

5) lugejarühm;

6) isikukood.

(4) Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud korras.

(5) Lugejaks registreerimisel väljastatakse lugejale raamatukoguprogrammi URRAM kasutajatunnus ja parool, mis on vajalikud programmi sisselogimiseks. Sisselogituna on lugejakirjel võimalik näha oma isikuandmeid, laenutusi, tagastamistähtaegu, võlgnevusi, reserveerida teavikuid, muuta parooli, pikendada tähtaega.

(6) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel.

(7) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga, mille väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(8) Raamatukogu külastades peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart. Lugejapilet on nimeline, seda tohib kasutada ainult pileti omanik. Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimele teavikuid laenutama. (volikirja blankett printimiseks)

(10) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest ning lugejapileti või ID- kaardi kaotamisest.

(11) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse:

1) lugeja isiku tuvastamiseks;

2) teenuste osutamiseks;

3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

(12) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

(13) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade (viivised, kaotatud ja rikutud teavikud jne) likvideerimist.

§ 3. Teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus

(1) Käesoleva määruse mõistes on teavik mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon: trükis, digitaalteavik, E-raamat, andmebaas, auvis. Auvis on teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega.

(2) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Kojulaenutamise teenust on õigus kasutada registreeritud lugejal. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

(3) Lugeja võib üldjuhul laenata koju kuni 15 teavikut, sealhulgas kuni 5 auvist.

(4) Raamatuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks. Nõudluse puudumisel võib laenutustähtaega pikendada (raamatukogus, elektronposti või telefoni teel). Lugejaportaali Urram kaudu saab lugeja ise tähtaegu pikendada kolm korda.

(5) Laenutustähtaega ei pikendata, kui viivisevõlgnevus on koolieast noorematel lastel, põhikooli, gümnaasiumi ning  kutseõppeasutuse õpilastel ja  pensionäridel  suuruses 1,50 eurot ja rohkem,  teistel isikutel 3 eurot ja rohkem.

(6) Suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastamistähtaja pikendamise võimaluseta.

(7) Ajakirjade ja auviste laenuaeg on 7 päeva. Koju laenutatakse ainult laenutuslitsentsiga auviseid ning helisalvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud. Ajakirjade ainueksemplaride viimast numbrit koju ei laenutata.

(8) Teatmeteoste ainueksemplare ning sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid saab kasutada kohapeal.

(9) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda.

(10) Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Teavitamise tasu määrad kehtestab Rakvere linnavalitsus. Teavikut hoitakse lugejale 3 päeva.

(11) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

(12) Rakvere linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse Rakvere linna piires.

§ 4. Lugeja kohustused

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

(2) Lugejal on soovitav kontrollida teaviku seisundit teaviku laenamisel. Kui lugeja on saanud oma kasutusse eelnevalt rikutud teaviku, tuleb sellest koheselt teavitada raamatukogu töötajat.

(3) Raamatukogust laenatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada laenutähtaega.

(4) Laenutähtaja ületamise eest on raamatukogul õigus võtta lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest. Viivis iga laenutustähtaja ületanud päeva eest on:

1) täiskasvanutel 0,06 eurot; 

2) koolieast noorematel lastel, õpilastel ning pensionäridel 0,03 eurot.

(5) Raamatukogu direktoril on õigus määrata periood, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

(6) Laenutähtaja ületamisest teatab raamatukogu lugejale meeldetuletusega elektronposti, telefoni või kirja teel. Tasu suuruse meeldetuletuse eest kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(7) Teaviku rikkumise, kaotamise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot.

(8) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.

(9) Lugejalt, kes ei ole lõikes 7 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(10) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 4 ja 7 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb  Rakvere linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on Rakvere linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rakvere linnavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(11) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud lõikes 10 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

§ 5. Avaliku internetipunkti kasutamine

(1) Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

(2) Internetipunkti kasutamiseks tuleb registreerida igal kasutuskorral. Registreerimine toimub kohapeal või telefoni teel. Internetipunkti arvutit võib samaaegselt kasutada ainult üks registreeritud kasutaja.

(3) Internetipunkti kasutaja peab koheselt informeerima internetipunkti töötajat kõigist arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest. Internetipunkti kasutaja vastutab internetipunkti varale tekitatud kahju eest.

(4) Internetipunkti kasutamise tingimused kehtestab raamatukogu direktor käskkirjagaja avalikustab need internetipunktis ning raamatukogu koduleheküljel.

(5) Internetipunkti kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld.

§ 6. Raamatukogu kodukord

(1) Raamatukogu kodukorra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(2) Raamatukogu kodukord sätestab külastajate käitumisreeglid ning selle täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(3) Raamatukogu kodukord paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu veebilehel.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Otsime uut lugemiskoera!

Lugemiskoerad