Kasutajakoolitus üliõpilastele

Informatsioon, mida me internetist leiame, on sageli pinnapealne, lünklik ning mõnikord isegi ekslik. Informatsiooni usaldusväärsus muutub eriti oluliseks juhul, kui seda tahetakse kasutada õppe-eesmärgil. Kasutades internetti infoallikana tasub õppida tundma ja kasutama andmebaase, kust leiab teadustöö nõuetele vastavaid materjale.
Sihtrühm: üliõpilased
Oodatav tulemus:
1.Õpilane mõistab, et
• info otsimine ja leidmine on õppetöös oluline etapp, mis aitab saada ülevaadet olemasolevatest materjalidest ning võimaldab õppimiseks kasutada materjale vastavalt õppija parimale valikule,
• mitte iga teema kohta pole võimalik saada aktsepteeritavat materjali internetist (info usaldatavus, viitamisvõimalus, ligipääsetavus)
2. Õpilane õpib otsima infot vastavalt uurimustöö nõuetele
3. Õpilane teab, kust otsida täiendavat infot lisaks emakeelsetele andmebaasidele
4. Õpilane teab, kuidas määratleda ja sõnastada oma infovajadust, oskab kasutada infoallikaid, hinnata tulemusi ja teha valikud
5. Õpilane oskab vajamineva info kohta märksõnu leida
6. Õpilane oskab kasutada erinevaid elektronkatalooge
7. Õpilane oskab kasutada Lääne-Virumaa Keskraamatukogu fonde

Sisu:
1. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu struktuur ja kogude paiknemine, külastajate töökohad, otsinguarvutid, muud võimalused
2. URRAM-i lugejaportaal – otsing nö koduraamatukogust
3. Artiklite andmebaas ISE – sageli ei ole teema kohta raamatuid, kuid on artikleid perioodikas ja kogumikes
4. EBSCO - võimalik otsida teadustöö seisukohast väärtuslikke eelretsenseeritud võõrkeelseid artikleid.
5. Eesti märksõnastik – abiks märksõnade otsimisel
6. Praktiline infootsing internetist ja teadmiskirjanduse leidumine Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

Meetod:
1. Ringkäik raamatukogus (teavikute paiknemine vastavalt sisule)
2. Praktiline infootsing arvutiklassis
3. Praktiline töö: teaviku leidmine kogust
Koolitajad: LVKRK töötajad
Kestus: 2X45 min
Rühma suurus: kuni 11 inimest
Toimumise koht: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu