Loe, mida arvavad raamatukoguhoidjad hiljuti loetud raamatutest

Lugemispäevik

AIP kasutamise eeskiri

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Kinnitatud Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu direktori 22. aprilli 2016. a
käskkirjaga nr 1-1/4

1. Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. Kui ruum on ajutiselt hõivatud koolitusteks, võimaldatakse arvuti kasutamist teistes raamatukogu arvutites.
2. AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.
3. AIP kasutaja esitab AIP administraatorile arvuti kasutamise aja registreerimiseks isikut tõendava dokumendi (dokumendil peavad olema isiku nimi, isikukood või sünniaeg, foto ning allkiri) või talle kuuluva lugejapileti.
4. AIP arvuti kasutaja andmed (nimi, dokumendi number, arvuti number, kasutusaja algus ja lõpp, kasutaja allkiri) kannab AIP administraator registreerimislehele või internetitöökohtade kasutamise andmebaasi.
5. Tasuta tööaeg ühele kasutajale on 60 minutit päevas.
6. Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja.
7. Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid ning kustutab allalaetud failid. Arvutit välja ei lülita.
8. Kõigist arvutitest on võimalik teha väljatrükke vastavalt Rakvere linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Printimiseks on vajalik AIP halduri suuline nõusolek.
9. AIP kasutajale on keelatud:
 omavoliline algkäivituste tegemine (RESET-nupu kasutamine) ja arvuti väljalülitamine ilma AIP administraatori loata;
 arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
 raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide allalaadimisega;
 arvuti vahetus läheduses söömine ja joomine;
 tasuliste ja pornograafilise ning teiste illegaalse sisuga internetilehekülgede külastamine.
10. Raamatukogu ei säilita kasutajate poolt salvestatud faile.
11. AIP kasutaja peab kõigist arvuti probleemidest ja tõrgetest koheselt teatama AIP administraatorile.
12. AIP varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, kasutaja on kohustatud hüvitama tema süü läbi ruumi või inventari rikkumisel või hävimisel tekkinud kahju.
13. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ei vastuta AIP kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest internetikeskkonnas lasub täielikult AIP kasutajal.
14. Külastaja kasutab internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava ja turvalise internetikasutuse reegleid järgides.
15. AIP töötajal on õigus AIP kasutuseeskirjade rikkumise korral katkestada kasutajal arvuti kasutamine.
16. Käesoleva eeskirja rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIPi ühe kuni kuue kuu jooksul, korduvatel rikkumistel kuni aasta jooksul.


Tasuliste teenuste hinnad


Info telefonil 322 5969