2020. aasta raamatukogutöötajate täienduskoolitused Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

16.09.2020

Strateegilise kavandamise tööriistad raamatukogude tegevuse korraldamisel

Lektor: Jorma Sarv: https://www.creativitylab.ee/about-us/jorma-sarv 

Koolituspäeva ajakava ja teemad:

9:30 Sissejuhatus: „Mis kasu on raamatukogul strateegilisest kavandamisest“

10:00 Missiooni, visiooni ja väärtuste sõnastamine

11:30 paus

11:45 Tegevuskeskkonna hindamine: sisekeskkonna ja väliskeskkonna tegurid, olulised faktid ja sihtrühma analüüs. 

13:00 lõunapaus

13:45 Strateegia teemade liigendus ja eesmärkide sõnastamine. Mõõdikud, ülevaade eesmärkide täitmisest. 

14:45 Võtmetegevuste sõnastamine.

15:15 paus

15:30 Lühikese riskianalüüsi koostamine 

16:00 Kuidas korraldada strateegia sidumine igapäevaste töökavadega?

16:30 Strateegia elluviimise jälgimine, selle uuendamine ja ajakohastamine

16:45 Koolituspäeva lõpp

 

27.10.2020

Hea teeninduse põhitõed ja väljakutsed

Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam https://arikano.ee/ 

10.30 – 15.45
Kestus: 6 a/t
Koolituse eesmärgiks on osalejate kliendisuhete juhtimise oskuste tõstmine ja seeläbi kliendisuhete kvaliteedi paranemine. Õpitakse paremini mõistma kliendi käitumise psühholoogiat, areneb võime tulla toime keeruliste klientidega, omandatakse kasulikke suhtlemisvõtteid toimetulekuks erimeelsuste ja konfliktidega. Koolituse tulemusena oskavad osalejad valida sobilikku suhtlemisstiili erinevate klientidega, suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning seeläbi valida mõjusamaid suhete juhtimise viise.

Koolituse teemad:
• Suhete tähtsus klienditeeninduses ja raamatukogu maines
• Suhteturundus ja sisemine turundus
• Mis käivitab inimeste käitumise?
• Emotsionaalne andekus kliendisuhtluses
• Kuidas üksteist mõistetakse ja millest tekivad arusaamatused?
• Konfliktid teenindussfääris ja toimetulek keeruliste klientidega
• Milliseid suhtlemisvõtteid kasutada erinevates olukordades?

 

26.11.2020

Noored ja internet: sotsiaalsed riskid ja võimalused

Lektor: Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)

Veebikoolitus

Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele mitmekülgne ülevaade laste ja noorte digimaailmast, arendada põlvkondadevahelisi jagatud digitaalseid kirjaoskusi, pakkuda info- ja haridustöötajatele uusi ideid oma igapäevatöö tegemisel.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu
• oskab märgata digikultuuri positiivseid ja negatiivseid tahke;
• mõistab sotsiaalmeedia toimimise põhimõtteid;
• omab ülevaadet digitaalmaailmas eksisteerivatest erinevatest verbaalse ja (audio)visuaalse eneseväljenduse võimalustest
• teadvustab peamisi online-riske, millega lapsed ja noored kokku puutuvad;
• mõistab pisut paremini paljude noorte peaaegu sõltuvuslikku suhet sotsiaalmeediaga.

Koolitused toimuvad koostöös Ida-Virumaa ja Järvamaa raamatukogudega.

Koolitusi toetab Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium raamatukogude arendamise programmist.